AgroAktiv SK

AktiCalc

Granulovaný vápenec
AktiCalc - foto

Nejefektivnějšie moderné vápnenie

pH pôdy je kľúčové pre jej správne fungovanie a štruktúru, prijateľnosť živín aj pre život mikroorganizmov. Nízke pH znižuje prijateľnosť N, P, S a ďalších živín a naopak zvyšuje prijateľnosť ťažkých kovov, znižuje výnos, obmedzuje rozklad organickej hmoty, tvorbu humusu a má mnoho ďalších negatívnych dopadov. Granuláty AktiCalc IV. generácia zvýši pH efektívne, ľahko a rýchlo. Vďaka až 100% reaktivite, mikromletiu a inovatívnemu procesu granulácie našich hnojív dosiahnete rýchle zvýšenie pH. Pri aplikácii našich hnojív na povrch zvyšujeme pH prirodzene v profile 0–25 cm, kde sa pohybujú živiny z minerálnych hnojív a tým sa zefektívni ich príjem.

Vďaka granulácii sú vápence ľahko aplikovateľné bežnými rozmetadlami a nemusíte ich po aplikácii zapravovať, čo veľmi uľahčuje celý proces vápnenia. Aplikovať do vzídených porastov je možné aj za menej vhodných podmienok (v zimnom období, za vlhka…), aplikácia je tiež technicky jednoduchšia a hnojivo je možné aplikovať častejšie pri nižšej celkovej dávke.


Prečo je vápnik nenahraditeľný pre rast rastlín?

Zvyšuje pH pôdy

Sprístupňuje ostatné mikroživiny

Nedostatok vápnika výrazne obmedzuje rast koreňov


Prečo používať AktiCalc granulovaný vápenec?

Razantne zvyšuje pH pôdy

Pravidelne dodáva vápnik ako živinu pre rastlinu

Zdravá a úrodná pôda potrebuje vápnenie

Výhody prípravku AktiCalc

 • Bezpečný CaCO3 získaný z ložísk prírodného kriedového vápenca pomocou ekologického výrobného procesu
 • Unikátna 100% reaktivita
 • Snadno rozpustný ve vodě, ktorá urychluje zmenu pH pôdy.
 • Aktivuje absorpciu dusíka, fosforu, vápnika, horčíka a bóru
 • Stimuluje tvorbu blahodárnej mikroflóry
 • Zlepšuje fyzikálnu štruktúru pôdy.

Prínosy prípravku AktiCalc pre vás

 • Umožňuje jednoduchú aplikáciu.
 • Umožňuje celoročné hnojenie pre všetky plodiny a trávne porasty
 • Možno použiť priamo bez ďalšieho zapravenia a vlastnými rozmetadlami
 • Zlepšuje zdravie rastlín a radikálne zvyšuje kvalitu a množstvo úrody
 • je schválený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve

Porovnanie AktiCalcu IV. generácie s dolomitickým vápencom

Keď je v hornine okrem uhličitanu vápenatého tiež uhličitan horečnatý, vznikne dolomit. Je to hornina s tvrdosťou približne 4, hustotou medzi 2,6 a 2,9 t/m3 a pevnosťou v tlaku v rozmedzí 80 až 180 MPa. Ide o tvrdší materiál ako kriedový vápenec, a preto vápnenie kriedovým vápencom prináša zásadné výhody z hľadiska rýchlej úpravy pH pôdy. Vďaka menšej tvrdosti je možné kriedový vápenec mlieť veľmi jemne, čím sa docieli vysoká chemická reaktivita. Kriedový vápenec je tiež skvele rozpustný a pH pôdy mení rýchlo a efektívne, čím zvyšuje prijateľnosť dávky NPK. Možno ho aplikovať aj pri vlhkosti okolo 20 – 25 %.


Odporúčané použitie prípravku AktiCalc

Dávkovanie

400–1000 kg/ha podla typu plodiny

Zloženie

98 % CaCO3, 390 kg Ca v 1 t (542 kg CaO); velikost granúl 2–6 mm; jemnost mletia 50 %< 20 μm; 99 % <100 μm

Období aplikácií

Siatie až zapojenie porastu podľa typu plodiny

 • AktiCalc spĺňa podmienky certifikácie ekologického poľnohospodárstva.

Termíny aplikácií

TYP PLODÍNOPTIMÁLNE pHDÁVKA AKTICALCNAJLEPŠIE OBDOBÍ APLIKÁCIE
Zemiaky4,0 – 7,0400 – 500 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Cukrová repa6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Jačmen6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hasiatie až koniec odnožovania
Kukurica6,6 – 7,0500 – 1000 kg/hasiatie až do fázy 4 listov
Pšenica6,5500 – 1000 kg/hasiatie až koniec odnožovania
Repka olejka6,0 – 7,0400 – 600 kg/hazakladanie až zapojenie porastu
Travný porast6,0 – 7,5500 – 1000 kg/haceloročne

Naši spokojní zákazníci